හැකර් ලා බාවිතා කරන Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය

මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන්නේ හැකර් ලා. මේක Debian පද්ධතිය මුලික කරමින් නිර්මාණය කල මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. ඒ වගේම මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය Blacktrack Linux ලෙස පෙර ගොඩක් ජනප්‍රිය උනා. නමුත් දැන් මෙය හදුන්වන්නේ Kali Linux කියලා. ඒ වගේම මේක නොමිලේ ලබා දෙන මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ හැක් කිරීමට අවශ්‍ය tool 300 ක් විතර තියෙනවා. මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය http://www.kali.org අඩවියෙන් Download කරගන්න පුලුවන්.

Kali Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය හැකර් ලා භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිසා මම මේක භාවිතා කරන ආකාරය ගැන ලියන්නේ නැහැ. නමුත්  මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන ආකාරය ගැන අන්තර්ජාලයේ ලිපි ඕන තරම් තියෙනවා ඔබට සොයාගෙන කියවන්න ඒ ගැන වැඩි දුර දැනුවත් වීමට කැමැති නම්

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *