වෙබ් අඩවි වල Screenshots එකක් ගන්න පුලුවන් වෙබ් අඩවි

මේ වෙබ් අඩවි වලින් පුලුවන් ඕනම වෙබ් අඩවියක කුඩා ප්‍රමාණයේ Screenshots එකක්  ගන්න.

http://pagepeeker.com/
http://snapito.com/
http://web-capture.net/
https://www.url2png.com/
https://modern.ie/en-us/screenshots
http://www.websnapr.com/
http://ctrlq.org/screenshots/
https://browshot.com/
http://browsershots.org/
http://grabz.it/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *