ඔබේ Facebook fan page එකෙන් ඔබේ සියලුම මිතුරන්ට ස්වයංක්‍රීයව Invite යවන ආකාරය

ඔබේ Facebook fan page එකෙන් යාළුවන්ට Invite කරනවනේ සමහර විට ඔබේ facebook ගිණුමේ ඉන්න සියලුම මිතුරන්ට Invite කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඇති ඔබට ඉතින් මේ වැඩේ කිසිම ආමරුවක් නැතුව ස්වයංක්‍රීයව කරගන්න පුලුවන් Google Chrome extension එකක් හම්බුනා මට. මේ extension එකෙන් කිසිම අමාරුවක් නැතුව වැඩේ කරගන්න පුලුවන්. වෙන එකක් තියා මේ extension එක භාවිතා කරන්නවත් කිසිම් අමාරුවක් නැහැ.

මේ වැඩේට Google Chrome Web browser එක ඕනේ වෙනවා.

ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා මේ extension එක Web browser එකට දාගන්න. https://chrome.google.com/webstore/detail/djllchijmdodbcjlgdjjmomeechmolfc

ඊට පස්සේ යන්න ඔබේ facebook fan page එකට.

ඊළගට fan page එකේ උඩ තියෙන Build Audience ඔබන්න. ඔබලා Invite friends ඔබන්න.

ඊළගට popup Window එකක් එවි ඒක ආවට පස්සේ Google Chrome Web browser එකේ උඩ තියෙන අර මම දුන්න extension එකේ Icon එක ඔබන්න. එතකොට ඔබේ facebook ගිණුමේ ඉන්න සියලුම මිතුරන්න ස්වයංක්‍රීයව invite send වෙන්න ගනියි.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *