කලින් Blogger එකෙන් Free SSL (https://) ලබා දුන්නේ blogspot.com ලිපිනයන් වලට විතරයි. ඔන්න දැන් yourdomain.com වගේ (Custom Domain) Domain දාගෙන ඉන්න බ්ලොග් වලටත් Free SSL (https://) ලබා දීලා.