මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය තමයි මම Linux වලදී දැකපු ලස්සනම මෙහෙයුම් පද්ධතිය. මේකේ නම Elementary OS මේක බැලු බැල්මට පෙන්නේ Apple Mac OS එක වගේ. මේක Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතිය