ෆේස් බුක් ගිණුමක් නිකන් හදන්න බැහැනේ Phone Number එකක් ඕනේ වෙනවා ෆේස් බුක් ගිණුම Verify කරන්න. මම ඊයේ ලිපියේ ලබා දුන් textnow වෙබ් අඩවියෙන් දෙන United States Phone