ඔබ හිතන්නේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන සෑම වෙබ් පිටුවක් ම ඔබට බලන්න පුළුවන් කියලා ද ? එහෙනම් ඔබ වැරදී. ඉන්ටනෙට් කියන්නේ අපිට පේන World Wide වෙබ් විතරක් නෙවෙයි. World Wide