මේක තමයි Cpanel වලට සමකරන්න පුලුවන් එකම Free දෙන Web Hosting Control Panel එක. Cpanel දාගන්න සල්ලි නැතුව දුකෙන් ඉන්නවනම් ඒකම විසදුම Kloxo තමයි. අනිත් Free දෙන CP