පැරණි පරිගණක වලට Install කරන්න පුලුවන් හොද මෙහෙයුම් පද්ධති ටිකක් තමයි මේ මේවගෙන් හොද එකක් Download කරගන්න. Puppy Linux මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඕනම Computer එකකට Install කරන්න පුලුවන්.