අද මම ලියන්නේ සින්ඩිකේටරයක් පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය ගැන. සින්ඩිකේටරයක් කියන්නේ දළ වශයෙන් කිව්වොත් වෙබ් අඩවියක යවත්කාලීන කිරීම් පිළිඹඳව අවදියෙන් ඉඳල නිශ්චිත කාල පරාසයකට සැරයක් අදාල අඩවි වල