සුභ දවසක්.! WordPress Install කරන ආකාරය ගැන භාවිතා කරන ආකාරය ගැන , WordPress වලින් බ්ලොග් එකක් හදා ගන්න ආකාරය ගැන , WordPress සයිට් එක්ක Backup එකක් ගන්න ආකාරය